Český jazyk a literatura

Předností většiny knih je, že se bez nich dá obejít…
George Bernard Shaw

Gramatika

V hodinách gramatiky budeme opakovat a procvičovat pravopis, seznámíme se s jednotlivými jazykovědnými disciplínami - fonetika a fonologie, morfologie, syntax, lexikologie. V rámci stylistiky bude pozornost věnována jednotlivým slohový postupům, naučíme se správně sestavit referát, výklad, vyzkoušíme si napsat vypravování nebo fejeton.
Stranou nezůstane ani rétorika. Budeme procvičovat připravený i nepřipravený mluvený projev, naučíme se správným zásadám komunikace, a to jak komunikace verbální, tak i neverbální.

Každé pololetí nás čeká:
- jeden kontrolní diktát
- jedna slohová práce
- závěrečná kompozice
- pravidelná pravopisná cvičení, slohová cvičení, průběžná opakování, mluvní cvičení

Literatura

Každé pololetí nás čeká:
- ústní zkoušení (každý student bude jednou za pololetí ústně vyzkoušen)
- referáty
- pravidelné opakovací písemné práce, diskuse o četbě
- závěrečná kompozice


Struktura referátu

1) hlavička
2) stručně o autorovi (stačí 5 bodů)
3) stručně o knize – pozadí vydání (souvislost s historicko-společenskou situací)
4) obsah knihy – děj, hlavní postavy (stručná charakteristika)
5) tematicko-literární plán:

  • a. námět a téma knihy
  • b. literární žánr knihy
  • c. vysvětlení názvu
  • d. kompozice, která byla pro sepsání knihy využita
  • e. jazyk knihy (výrazné rysy, některé umělecké prostředky, …)

6) zajímavý citát z knihy
7) vlastní hodnocení text + (ne)doporučení knihy
8) použitá literatura – bibliografický zápis knihy, další zdroje, ze kterých bylo čerpáno
bibliografie: příjmení autora, křestní jméno autora: název. místo a rok vydání


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License