Společenské vědy pro pedagogické lyceum

Čtyřletý kurz společenských věd je rozdělen do dvou stěžejních tematických celků. První dva roky studia budou věnovány především studiu historie, ve kterých si připomeneme nejvýznačnější události českých i světových dějin od pravěku až po současnost. Vedle dějin politických se seznámíme také s vývojem hospodářským, společenským a především kulturním. Další dva roky budou věnovány studiu občanské nauky, např. kapitolám psychologie, sociologie, filosofie atp.
K dispozici dostanete poznámky k jednotlivým tematům, ke stažení budou na této webové stránce.


Výpisky

Úvod do studia
Pravěk
Starověk orientálních států
Starověk antických států
Středověk
Velká Morava
Český stát za vlády Přemyslovců
Doba lucemburská
Husitství
Novověk
České země v předbělohorském období
Třicetiletá válka
Evropa po třicetileté válce
České země po třicetileté válce
Vznik USA
Osvícenský absolutismus
Velká francouzská revoluce
Napoleon Bonaparte
Evropa po napoleonských válkách
Habsburská monarchie v době metternichovského absolutismu
Revoluce 1848
Sjednocení Itálie; Sjednocení Německa
Habsburská monarchie ve 2.polovině 19.století
Evropa v předvečer první světové války

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License